کتاب متن، قدرت، حقیقت

قیمت اصلی ۱۹۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۵,۵۰۰ تومان است.

کتاب سینمای بلاتار

قیمت اصلی ۳۴۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۰۹,۶۰۰ تومان است.

کتاب سوفوکلس و فلسفه (جستارهایی درباره ی نمایشنامه های ادیپوس)

قیمت اصلی ۲۷۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۵۰,۲۰۰ تومان است.

کتاب اسکله (یک فیلم، یک جهان 30)

قیمت اصلی ۸۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۶,۵۰۰ تومان است.

کتاب اصلانی به روایت اصلانی

قیمت اصلی ۲۹۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶۹,۱۰۰ تومان است.

کتاب روانی (یک فیلم، یک جهان 31)

قیمت اصلی ۸۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۰,۱۰۰ تومان است.

کتاب واندا (یک فیلم، یک جهان 32)

قیمت اصلی ۱۱۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰۷,۱۰۰ تومان است.

کتاب جن گیر (یک فیلم، یک جهان 22)

قیمت اصلی ۱۱۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰۷,۱۰۰ تومان است.

کتاب مغول ها (یک فیلم، یک جهان 35)

قیمت اصلی ۷۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۱,۱۰۰ تومان است.

کتاب پنهان (یک فیلم، یک جهان 33 )

قیمت اصلی ۷۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۱,۱۰۰ تومان است.

کتاب همشهری کین (یک فیلم، یک جهان 26)

قیمت اصلی ۱۱۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰۷,۱۰۰ تومان است.

کتاب سوسپیریا (یک فیلم، یک جهان 25)

قیمت اصلی ۱۰۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۷,۲۰۰ تومان است.