کتاب لکان

قیمت اصلی ۳۲۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۹۶,۱۰۰ تومان است.

کتاب زندگی خوب و بسنده

قیمت اصلی ۳۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۸۸,۰۰۰ تومان است.

کتاب فروید در زمانه ی خودش و ما

قیمت اصلی ۴۱۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۷۶,۲۰۰ تومان است.

کتاب حسرت (در ستایش زندگی نازیسته)

قیمت اصلی ۱۹۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۵,۵۰۰ تومان است.

کتاب اثری غم انگیز از نبوغی بهت آور

قیمت اصلی ۱۲۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰۹,۸۰۰ تومان است.

کتاب اشتیاق به جهل

قیمت اصلی ۱۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۶,۰۰۰ تومان است.

کتاب پایان ناخرسندی؟

قیمت اصلی ۲۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۲۵,۰۰۰ تومان است.

کتاب اضطراب جایگاه اجتماعی

قیمت اصلی ۱۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۶,۰۰۰ تومان است.