تاریخ موسیقی خاورزمین

قیمت اصلی ۱۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶۲,۰۰۰ تومان است.

موسیقی دانان امروز

قیمت اصلی ۱۷۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵۷,۵۰۰ تومان است.

موسیقی دانان دیروز

قیمت اصلی ۱۸۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶۶,۵۰۰ تومان است.

کتاب شناسنامه ی اسفندیار منفردزاده

قیمت اصلی ۱۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳۵,۰۰۰ تومان است.

کتاب نظریه ای در باب اقتباس

قیمت اصلی ۷۸,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۰,۶۵۰ تومان است.

کتاب موسیقی در فلسفه و عرفان یک مقدمه ی کوتاه

قیمت اصلی ۴۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۷,۸۰۰ تومان است.

مکتوبات فارسی در باب موسیقی

قیمت اصلی ۹۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۵,۵۰۰ تومان است.

گردشگری موسیقی

قیمت اصلی ۵۴,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۹,۰۵۰ تومان است.

کتاب غریبه ی بزرگ (زندگی و آثار بهرام بیضایی)

قیمت اصلی ۷۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۰,۲۰۰ تومان است.