کتاب نژاد و تاریخ

قیمت اصلی ۶۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۸,۵۰۰ تومان است.

کتاب فیلسوفان بزرگ (سقراط، بودا، کنفسیوس و عیسی)

قیمت اصلی ۱۸۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶۶,۵۰۰ تومان است.

کتاب ایران سرزمین مقدس «یولیانوس»

قیمت اصلی ۴۲۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۸۲,۵۰۰ تومان است.

روایت بازگشت

قیمت اصلی ۱۹۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۵,۵۰۰ تومان است.

کتاب زندگی نامه ی دکتر محمد مصدق (فولاد قلب)

قیمت اصلی ۲۶۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۳۸,۵۰۰ تومان است.

کتاب مدفون (گیلگمش در گذار روزگاران)

قیمت اصلی ۲۲۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۰۲,۵۰۰ تومان است.

کتاب به عشق پسرم

قیمت اصلی ۱۹۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۵,۵۰۰ تومان است.

کتاب وقایع کردستان

قیمت اصلی ۲۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۲۵,۰۰۰ تومان است.

کتاب جاسوس میلیارد دلاری

قیمت اصلی ۲۶۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۲,۱۰۰ تومان است.