کتاب متن، قدرت، حقیقت

قیمت اصلی ۱۹۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۵,۵۰۰ تومان است.

کتاب تعقیب و آزار و هنر نوشتن

قیمت اصلی ۱۷۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵۷,۵۰۰ تومان است.

کتاب فلسفه ی تاریخ از چشم انداز مسیحی

قیمت اصلی ۱۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳۵,۰۰۰ تومان است.

کتاب رویارویی فکری ایران با مدرنیت

قیمت اصلی ۲۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹۸,۰۰۰ تومان است.

کتاب زبان قرآن، تفسیر قرآن

قیمت اصلی ۱۶۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴۸,۵۰۰ تومان است.

گشایش و رهایش

قیمت اصلی ۷۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۹,۳۰۰ تومان است.

کتاب نیچه و اسلام

قیمت اصلی ۱۳۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۲,۴۰۰ تومان است.

کتاب موسی و یکتاپرستی

قیمت اصلی ۵۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۹,۵۰۰ تومان است.

کتاب پاسخ به ایوب

قیمت اصلی ۷۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۷,۵۰۰ تومان است.